Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 

İSTANBUL ……………HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                             …./…../…….

Eğer İhtiyati tedbir talebimiz varsa Aşağıdaki gibi yazalım:

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI/LAR                     :  …………………..

(Adres)

VEKİLİ                                   :

DAVALI/LAR                      : ……….

(Adres)

KONU                                  :……………………………………………………………………taleplidir.

AÇIKLAMALAR  :

Öncelikle eğer dava dilekçemiz ihtiyati tedbir talepli ise dilekçemize başlarken tedbir talebimizi ve talebimizin neye ilişkin olduğunu mutlaka belirtmeliyiz. Dava dilekçemizi kaleme alırken tüm taleplerimizi delillerimizle birlikte şüpheye yer vermeyecek şekilde ve net bir ifadeyle belirtmeliyiz.

Dilekçemizin giriş ve gelişme kısmında davanın usul ve esasına ilişkin açıklamalarımızı delilleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklamamız gerekmektedir. Tüm açıklamalarımızı yaptıktan sonra ise sonuç kısmında aşağıda belirtmiş olduğumuz gibi taleplerimizi birkaç cümle ile özetleyip dava dilekçemizi sonlandırmaktayız.

“Yukarıda ayrıntısı ile belirtmiş olduğumuz sebepler muvacehesinde/ Özetle/ Netice olarak davacı müvekkilin…….  ……………………dava etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.”

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK, BK, ve ilgili mevzuat (dava hangi konuyla ilgili ise tabi olduğu kanunu yazalım)

DELİLLER                             : Karşı tarafın daha sonra sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. …………………………………. (EK-…. olarak dilekçe ekinde yer almaktadır.)
 2. …………………………………. (Sayın Mahkemenizce celbi gerekmektedir.)
 3. Keşif
 4. Bilirkişi İncelemesi
 5. Ticari defter ve Kayıtlar
 6. Tanık
 7. ………………………… (Hangi konuda tanık dinleteceğimizi yazalım)

Adres

 1. ………………………… (Hangi konuda tanık dinleteceğimizi yazalım)

Adres

 1. Yemin
 2. Her türlü hukuki delil

NETİCE ve TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile fazlaya ilişkin tüm dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne
 2. Davanın kabulüne
 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına

 

karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı/lar Vekili

Av…………………………………..

                                                                                                                              

EKLER:

 1. ……………………………………………………
 2. …………………………………………………….
 3. …………………………………………………….

 

Write a Comment