Adli Para Cezası Nedir?

Kanunda sayılı haller arasında tayin olunacak bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Adli para cezası 5237 Sayılı TCK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda düzenleme bulmuştur. TCK m. 52/1 uyarınca; “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.”

Adli para cezası ile idari para cezası arasındaki fark; adli para cezası ödenmediği takdirde, para cezası hapis cezasına çevrilmektedir. Oysa ki, idari para cezası ödenmediğinde söz konusu ceza hapis cezasına çevrilmeyerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olmaktadır.

Bir sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlünün hükümde gösterilen adresine 30 gün içerisinde ödeme yapması için ödeme emri tebliğ edilir. Hükümlü başka bir suçtan infaz kurumunda ise infaz kurumları aracığıyla hükümlüye tebligat yapılır. Bazı durumlarda mahkeme tarafından para cezası takside bağlanmış olabilir, bu halde de hükümlüye gönderilen ödeme emrinde taksit miktarı mutlaka belirtilir. Eğer, mahkeme tarafından para cezası takside bağlanmamış ise, bu halde de ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği halinde geri kalan kısım için birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilmektedir.

Hükümlü adli para cezasını ödediğinde, ilam infazen mahkemeye iade olunur.

Hükümlü adli para cezasını ödemediği takdirde ise, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, hükümlü Cumhuriyet Başsavcısının kararı ile ödenmeyen miktarın karşılığını oluşturan süre kadar hapsedilir.

Write a Comment