Adli Para Cezası Nedir?

Kanunda sayılı haller arasında tayin olunacak bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Adli para cezası 5237 Sayılı TCK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda düzenleme bulmuştur. TCK m. 52/1 uyarınca; “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.”

Adli para cezası ile idari para cezası arasındaki fark; adli para cezası ödenmediği takdirde, para cezası hapis cezasına çevrilmektedir. Oysa ki, idari para cezası ödenmediğinde söz konusu ceza hapis cezasına çevrilmeyerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olmaktadır.

Bir sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlünün hükümde gösterilen adresine 30 gün içerisinde ödeme yapması için ödeme emri tebliğ edilir. Hükümlü başka bir suçtan infaz kurumunda ise infaz kurumları aracığıyla hükümlüye tebligat yapılır. Bazı durumlarda mahkeme tarafından para cezası takside bağlanmış olabilir, bu halde de hükümlüye gönderilen ödeme emrinde taksit miktarı mutlaka belirtilir. Eğer, mahkeme tarafından para cezası takside bağlanmamış ise, bu halde de ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği halinde geri kalan kısım için birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilmektedir.

Hükümlü adli para cezasını ödediğinde, ilam infazen mahkemeye iade olunur.

Hükümlü adli para cezasını ödemediği takdirde ise, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, hükümlü Cumhuriyet Başsavcısının kararı ile ödenmeyen miktarın karşılığını oluşturan süre kadar hapsedilir.

Anlaşma Boşanma Dilekçe Örneği

İSTANBUL ……….AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

KARŞILIKLI BOŞANMAK

İSTEYEN TARAFLAR

(DAVACI)                                 :   ………………………

Adres:

DAVALI                                    :  

Adres:

DAVA KONUSU                      :   Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                     :

 1. Davalı ile…………….tarihinde ………. evlendirme dairesinde evlendik.
 2. Ancak Uzun süredir aramızda şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve artık bir arada yaşamamız imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle anlaşarak boşanmaya karar vermiş bulunmaktayız.
 3. Ortak çocuğumuz olmadığı gibi boşanma neticesinde birbirimizden herhangi bir tazminat veya nafaka da talebimizde söz konusu değildir.
 4. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde  iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuş olup, BOŞANMAMIZA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

DELİLLER                               :   Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                   :   Yukarıda saydığımız nedenlerle; anlaşmalı olarak boşanmamıza  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                  DAVACI

………………………..

 

EK: Nüfus kayıtları örneği

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 

İSTANBUL ……………HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                             …./…../…….

Eğer İhtiyati tedbir talebimiz varsa Aşağıdaki gibi yazalım:

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI/LAR                     :  …………………..

(Adres)

VEKİLİ                                   :

DAVALI/LAR                      : ……….

(Adres)

KONU                                  :……………………………………………………………………taleplidir.

AÇIKLAMALAR  :

Öncelikle eğer dava dilekçemiz ihtiyati tedbir talepli ise dilekçemize başlarken tedbir talebimizi ve talebimizin neye ilişkin olduğunu mutlaka belirtmeliyiz. Dava dilekçemizi kaleme alırken tüm taleplerimizi delillerimizle birlikte şüpheye yer vermeyecek şekilde ve net bir ifadeyle belirtmeliyiz.

Dilekçemizin giriş ve gelişme kısmında davanın usul ve esasına ilişkin açıklamalarımızı delilleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklamamız gerekmektedir. Tüm açıklamalarımızı yaptıktan sonra ise sonuç kısmında aşağıda belirtmiş olduğumuz gibi taleplerimizi birkaç cümle ile özetleyip dava dilekçemizi sonlandırmaktayız.

“Yukarıda ayrıntısı ile belirtmiş olduğumuz sebepler muvacehesinde/ Özetle/ Netice olarak davacı müvekkilin…….  ……………………dava etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.”

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK, BK, ve ilgili mevzuat (dava hangi konuyla ilgili ise tabi olduğu kanunu yazalım)

DELİLLER                             : Karşı tarafın daha sonra sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. …………………………………. (EK-…. olarak dilekçe ekinde yer almaktadır.)
 2. …………………………………. (Sayın Mahkemenizce celbi gerekmektedir.)
 3. Keşif
 4. Bilirkişi İncelemesi
 5. Ticari defter ve Kayıtlar
 6. Tanık
 7. ………………………… (Hangi konuda tanık dinleteceğimizi yazalım)

Adres

 1. ………………………… (Hangi konuda tanık dinleteceğimizi yazalım)

Adres

 1. Yemin
 2. Her türlü hukuki delil

NETİCE ve TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile fazlaya ilişkin tüm dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne
 2. Davanın kabulüne
 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına

 

karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı/lar Vekili

Av…………………………………..

                                                                                                                              

EKLER:

 1. ……………………………………………………
 2. …………………………………………………….
 3. …………………………………………………….

 

Temyiz edilen dosyanın aşamaları

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Dosya inceleme sırasını beklemek üzere arşive gönderilir. Sırası gelen dosya Cumhuriyet savcısına tevzi edilir. Yargıtay Cumhuriyet savcısı dosyayı inceledikten sonra tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine teslim edilir.

Read more “Temyiz edilen dosyanın aşamaları”

Suç mağduru ne yapmalıdır?

Bu bakılmaksızın boyutu hukuki temsil ihtiyacı tüm şirketler gibi de bir avukat tutmak önemlidir. Işinizi başlattığınızda, başlangıç dahil çalışanların işe genişleme için sermaye artırma için, her adımda ve iş hayatının farklı aşamalarında hukuki rehberliğe ihtiyaç olduğunu göreceksiniz, iyi bir avukat hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Çoğu işadamları şekilde profesyonel ve yetkin hukukçular olabilir ki yasal konularda idare edemiyorlar söylemeye gerek yok.

Read more “Suç mağduru ne yapmalıdır?”

Her avukat ücretsiz danışmanlık vermelidir

Eğer oluyor suç duramazsın olmakla birlikte, onların güvenliğini artırmak ve bu tür suçları gelecekte olmaz emin olmak için yardımcı olacaktır sorumlu failin karşı dava olarak başkalarına yardım edebilirsiniz. Biz de böyle yetersiz güvenlik gibi farklı konularda ihmalkar partiler, yanlış istihdam uygulamaları ve okullara karşı da dava karşı dava ile size yardımcı olabilir.

Read more “Her avukat ücretsiz danışmanlık vermelidir”